Thi công nhà đẹp

Thi công xây dựng hay hoàn thiện một hay nhiều hạng mục trong một công trình cần phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa các đội thợ với nhau. Sắp xếp công việc sao cho các đội thi công không bị chồng chéo công việc, tránh tình trạng lôn xộn trong công trường thi công.